Knihovna

Knihovna v Tasově je po delší odmlce opět v provozu. Po rekonstrukci vznikly nové prostory pro čítárnu a veřejný internet a celkově se zlepšil vzhled knihovny. Návštěvníkům jsou k dispozici 2 nové počítače s připojením na internet.

Otevřeno bude každý čtvrtek od 15 do 17 hodin a každou neděli od 9 do 10 hodin. Poplatek za použití počítačů je 20,- Kč za 1 hodinu.


Zřizovací listina knihovny


Zřizovací listina

Obecní knihovny v Tasově

Zastupitelstvo obce Tasov schválilo na svém zasedání dne 13.9.2002, č.j. 38/2002 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů výše uvedených zákonů, zřízení Obecní knihovny (dále jen knihovna) s účinností od 1.10.2002.

1. Knihovna je organizační složkou obce Tasov.

2. Knihovna nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a povinností.

3. Sídlem knihovny je Tasov č. p. 240

4. Evidovaná na MK ČR 2064/2002


I. Účel zřízení

Účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem.

Knihovna je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti.


II. Předmět činnosti

1. Knihovna buduje univerzální knihovní fond se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin obce.

2. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním i institucionálním uživatelům, a to jak absenčními výpůjčními službami.

3. (Poskytuje i využívá meziknihovních služeb z knihovních fondů jiných knihoven (výpůjčních, bibliografických, reprografických a informačních).

4. Zajišťuje přístup k informacím, zprostředkovává informace ze státní správy a veřejné samosprávy. Využívá k tomu a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a další informační zdroje. Umožní přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení. Za stanovených podmínek umožní přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení.

5. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání a činnost knihovny.

6. Při zajišťování knihovních fondů a služeb občanům kooperuje s regionálním oddělením Městské knihovny Třebíč. Obsah, formy i podmínky spolupráce jsou předmětem zvláštní smlouvy.


II. Vedení knihovny

1. Knihovník je jmenován a odvoláván starostou obce.

2. Knihovník odpovídá zřizovateli za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně do užívání, i za správnost nakládaní s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.

3. Zřizovatel může ustanovit knihovní radu jako svůj poradní orgán. V čele rady obvykle stojí člen rady obce a knihovník je členem knihovní rady.


III. Hospodaření knihovny

1. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce a je vázáno na rozpočet obce. Finanční částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovena v rámci rozpočtu obce.

2. Knihovna hospodaří s finančními zálohami, které jí poskytuje obec ze svého rozpočtu. Své výdaje hradí knihovna z těchto záloh. Příjmy knihovny jsou příjmy obce, knihovna je odvádí na účet obce

3. Knihovna nakládá se svěřenými finančními prostředky podle pokynů zřizovatele a ve stanovených termínech musí provést vyúčtování zálohy.

4. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky ap. Účelové dotace, finanční dary a sponzorské příspěvky musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.

5. Získané finanční prostředky je knihovník povinen odevzdat do rozpočtu obce.

6. Knihovní fond, movitý a nemovitý majetek, který knihovna pro svou činnost využívá, je majetkem obce a knihovna k němu má právo hospodaření.


IV. Závěrečné ustanovení

1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem 1.10.2002.

3. Při změně podmínek bude statut novelizován.


V Tasově dne 16.9.2002
Kulaté razítko obce, podpis starosty


Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Tasově.

1. Obecní knihovna v Tasově ( dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem ( Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.

2. Knihovnické služby jsou poskytovány čtenářům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčováním z fondů jiných knihoven.

3. Obcí schválené poplatky ( sankční poplatky, poplatky za služby) jsou v souladu s právními předpisy a jsou uvedeny v Ceníku služeb, který je přílohou knihovního řádu.

4. Občan se stává čtenářem knihovny zápisem do seznamu čtenářů po ověření jeho totožnosti, děti po písemném souhlasu rodičů, zaevidování knihovníkem a seznámení s knihovním řádem, popř. zaplacením poplatku. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije služeb knihovny. Absenční výpůjční službu však poskytuje knihovna pouze uživatelům, kteří jsou jejími čtenáři.

5. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

6. Čtenář je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny pohledávky v případě, že se z obce odstěhuje.

7. Výpůjční lhůta je 1 měsíc, prodloužena může být nejvýše 2x. V případě potřeby si čtenář dohodne výpůjční lhůtu s knihovníkem. Pokud výpůjční lhůtu nedodrží, bude ústně nebo písemně upomenut.

8. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. V případě poškození menšího rozsahu ji musí uvést do původního stavu. Je-li rozsah poškození větší nebo jedná-li se o ztrátu, nahradí čtenář knihovní jednotku stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny a zaplatí pokutu nebo knihu či časopis zaplatí včetně pokuty. Případné škody na ostatním majetku hradí dle platných právních předpisů.

9. Půjčovní doba je vyvěšena na viditelném místě ( okno, dveře).

10. Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat knihovníkovi či na obecní úřad.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2002


obec knihovník


(razítko, podpis) (razítko, podpis)


Knihovní řád Obecní knihovny v TasověCeník služeb a sankcí

1. zápisné – dospělí: ………………………………….. 30,- Kč

2. děti: …………………………………………............ 10,- Kč

3. pokuta za 1. upomínku: ……………………………...10,-Kč

4. 2. upomínku: ……………………………..20,- Kč

5. 3. upomínku: ……………………………..30,- Kč

6. pokuta za poškození knihy – časopisu: …………… ...30,- Kč

7. pokuta za ztracenou knihu – časopis: ………………100,- Kč + cena knihy


8. ztráta čtenářského průkazu: ………………………….10,- Kč