Historie obce

Tasov v datech

12. stol. - Předpokládané založení osady Tasov. Založena nedaleko hradu na vodnatém potoce. Stavět osadu přímo v podhradí nebylo vzhledem k možnostem jejího rozvoje možné.

r. 1233 - První písemná zmínka o Tasově - písemná smlouva uložená v zemských deskách. Vlastníkem Tasova se stává Záviš z Tasova

r. 1234 - Vlastníkem Tasova se stává Mladota. Tasov se v nejstarších dobách rychle rozvíjel a stal se střediskem tasovského panství s odpovídající výstavbou zvláště církevního rázu, že se stal sídlem děkanátu, k němuž náležely fary v Dolních Borech, Mostišti, Zhoři, Vicenicích, Náměšti, Březníku, Kralicích, Hartvikovicích, Koněšíně, Zvoli, Novém Veselí, Svratce, Radostíně.

r. 1237 - Tasov ve vlastnictví Bohuše z Tasova.

r. 1281 - Tasov získává Vznat, jehož syn Jan se stává vysokým církevním hodnostářem v Olomouci.

r. 1349 - Tasov je opět majetkem Vznaty.

r. 1356 - Tasov se stává majetkem Tasa.

r. 1366 - Ve starých pramenech je Tasov zván městem. Známých držitelů městečka nebo jeho jednotlivých částí je velice mnoho.

r. 1390 - Majitelem je Jan Tas, který téhož roku prodal Sazemovi a jeho potomkům tvrz (Hrádek) a dvůr na potoku s lidmi, rybníky, louky a další zboží. Sezama byl člověk velice nábožný, neboť zřídil s povolením biskupa r. 1401 oltář sv. Markéty a Doroty.

r. 1415 - Sezama z Tasova a Jan z Tasova přivěšují svoji pečeť k 452 pečetím na Stižný list české a moravské šlechty shromážděné ve Velkém Meziříčí, který ostře kritizoval Kostnický koncil.

r. 1447 - Dědici Sezamovi prodávají vladykům z Chlévského tvrz a dvůr v Tasově a další zboží. Rodina Chlévských se znakem podkovy se na Hrádku v Tasově udržela až do r.1569.

r. 1482 - Svobodný dvůr v Tasově získávají Rohovští. Rod Rohovských je nejstarším selským rodem v Tasově a tento dvůr vlastnil až do 50.let 20.století, kdy v době kolektivizace v zemědělství byl statek združstevněn a Rohovští z obce násilím vystěhováni. V roce 1990 byli Rohovští rehabilitováni a od roku 1995 statek přešel do vlastnictví Iva Rohovského, žijícího v současné době v Měříně. O historii rodu Rohovských byla v roce 2005 vydána kniha “Rohovští z Tasova” od Milana Salaše.

r. 1571 - Hon na čarodějnice - proces s Dorotou Vitouškovou a podobně s Dorotou Valovou a Markytou Zavadilkovou, které všechny platily svým životem.

r. 1573 - Tasov s pustým hradem Dub a pustou tvrzí Hrádek a dvěma kostely a třetím pustým s mlýny, chmelnicemi, dvory poplužními spolu s Budišovem stává majetkem Václava Berky z Dubé, manžela známé Aleny Meziříčské z Lomnice. Berkové si svoje panství udrželi až do r.1644.

r. 1618 - Před třicetiletou válkou má Tasov 60 domů.

r. 1644 - Toto panství dědí z rodové příslušnosti Fürstenberkové, kteří po stránce stavitelské, sochařské a zahradnické vykonali velmi mnoho pro Budišov i Tasov.

r. 1648 - Po třicetileté válce je 19 domů pustých.

r. 1729 - Zrušení hrdelního práva tasovského.

r. 1730 - Dokončení přestavby kostela sv. Petra a Pavla.

Od r. 1768 - Držitelem panství je baron svobodný pán Fr. Josef Jungwirth a po jeho smrti kupuje panství včetně Tasova.

r. 1794 - Joachym šlechtic Stettenhofen, který uzavírá kapitolu osídlování našeho kraje. Zakládá Klementice, Jáchymov, Mihoukovice.

r. 1869 - Zřízen C.k. poštovní úřad v panském dvoře

r. 1880 - Nařízení úřadů o zřízení nemocnice, což se uskutečnilo až r. 1929

r. 1885 - Založen Sbor dobrovolných hasičů

r. 1923 - Dokončen obecní dům a předán do užívání. Tento dům je stejně jako dům Jakuba postaven dle plánu architekta Bohumila Fuchse, pozdějšího národního umělce. Téhož roku zřízena obecní knihovna

r. 1927 - Začal do Tasova jezdit autobus. Mezi Kralicemi a Tasovem jezdil dvakrát denně.

r. 1928 - Odhalen a vysvěcen kamenný pomník padlým v 1.světové válce v parku na Městečku. Elektrifikace obce - 37 veřejných světel a do konce r. 1929 80 % domů má zřízeno elektrickou přípojku.

r. 1938 - Schválení žádosti o povolení Měšťanské školy.

r. 1947 - Zahájena stavba nové školy. Dle projektu měly být ve školním areálu umístěny školy - mateřská, obecná, měšťanská a zemědělská.

r. 1949 - Zbudováno hřiště na kopanou v Bosně a skončeny práce na areálu školy.

r. 1951 - Založeno JZD Prvních 5 ročníku školy přemístěno do budovy dvora.

r. 1954 - Započala přístavba sokolovny - galerie a přísálí.

r. 1957 - Započato s výstavbou nového hřbitova.

r. 1960 - Na nově vybudovaném hřišti u sokolovny uskutečněna okresní spartakiáda.

r. 1965 - Postihla Tasov povodeň. Byly strženy dva mosty a při povodni zahynul jeden občan Tasova.

r. 1966 - Postaven televizní převaděč.

r. 1971 - Zahájeny práce na regulaci potoka.

r. 1980 - Sloučení národních výborů Tasova, Čikova a Jasenice.

r. 1990 - Osamostatnění sloučených obcí. V Tasově zůstává pro všechny tři obce matriční úřad.

r. 1996 - Dokončena výstavba nové školní budovy, která trvala s jejím přerušením od roku 1979 a zahájeno v ní vyučování.

r. 1999 - Odhalení pamětní desky Jakuba Demla.

r. 2001 - Začala reforma veřejné správy. Od 1.1. fungují krajské úřady, pro Tasov kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě. Dokončena výstavba vodovodu a plynofikace obce.

r. 2002 - Otevřen Literární památník Vysočiny.

r. 2003 - Od 1.1. po reformě veřejné správy vykonávají agendu bývalých okresních úřadů obce s rozšířenou působností – pro Tasov je to Městský úřad ve Velkém Meziříčí

r. 2004 - Od 1. 5. je Česká republika členem Evropské unie.

r. 2005 - Agenda matričního úřadu pro Čikov a Jasenici přechází na obec s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou.

r. 2006 - Pokračuje reforma veřejné správy – agenda finančního úřadu pro Tasov se stěhuje z Náměště nad Oslavou do Velkého Meziříčí.

r. 2018 - Zkolaudována ČOV.

r. 2023 - Natřena střecha kostela a původní hodinový stroj byl zakonzervován a nahrazen elektronickým strojem.