O obci

Geografie obce Tasov

Tasov leží asi 3 km od dálnice D1 mezi Velkou Bíteší a Velkým Meziříčím (exit 153 Lhotka - Tasov).

Nadmořská výška je 410 m n. m., zeměpisná poloha 16°04'23" v.d. - 16°08'10" v.d., 49°15'47" s.š. - 49°18'47" s.š.

Nejvyšší bod obce leží u katastrální hranice s Lhotkou u vrchu Na Komárovech – 530m, nejnižší bod je u řeky Oslavy u katastrální hranice s Vančí – 376m. Další uváděné nadmořské výšky: kostel sv. Petra a Pavla, niv. zn. - 432,22 m, bývalá Hospoda U Lišků, niv. zn. - 415,93 m, obecní úřad, niv. zn. 438,89 m.

Katastrem obce protéká řeka Oslava v délce 3,4 km, zastavěnou částí obce protéká potok Polomína v délce 6,6 km, potok od dálnice k Dvořákům - 3,0 km, potok u Zážlebí - 2,4 km, potok od Dolních Heřmanic 1,1 km, potok pod bývalým zemědělským družstvem(ZD) – 1,0 km . . V katastru jsou také 3 rybníky: rybník u bývalého zemědělského družstva 7 570 m2, rybník v obci 5 268 m2, rybníček u silnice k Holubí Zhoři.

Katastr obce zabírá 1371 ha. Z toho je 941 ha zemědělské půdy , 800 ha orné, 26 ha zahrad, 103 ha luk, 12 ha pastvin, 317 ha lesů, 16 ha vodních ploch, 15 ha zastavěné plochy, 81 ha ostatní plochy.

Tasov má v současné době 249 domů, z toho 177 trvale obývaných, 43 rekreačních, 16 s nebytovými prostorami (obecní úřad, škola, pošta, atd.) a 13 neobydlených. Tato čísla se mění podle migrace obyvatel.

V obci nejsou oficiálně označené ulice a tak se místní občané orientují podle neoficiálních, avšak vžitých názvů částí Tasova : Městeček, Stránka, Bosna, Ulice, Ve dvoře, Hlinka, Heřmanská, K Čikovu, Papírna, aj.

Krajským městem je Jihlava (kraj Vysočina), vzdálená cca 50 km.

Okresním městem je od 1.1.2007 Žďár nad Sázavou, vzdálený cca 42 km.

Obcí s rozšířenou působností pro Tasov je Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km.

K obci patří Panský mlýn (zvaný také Jelínkův mlýn) a Radkovský mlýn (později Stejskalův, nyní Holomkův mlýn) u řeky Oslavy.

Veřejnou dopravu zajišťují autobusy firmy Trado-bus a ZDAR. Přímé spojení je do Velké Bíteše, Náměště nad Oslavou, Budišova, Třebíče a Velkého Meziříčí. Autobusy jezdí pouze v pracovních dnech, některé spoje pouze v době školního vyučování. Vzhledem k tomu, že každý rok se jízdní řády mění, je nejlepší zjistit si aktuální spojení na internetu na stránkách : www.idos.cz.

Milovníky přírody a turistiky jistě zaujme malebné skalnaté údolí řeky Oslavy a bludné balvany v okolí obce. Obcí prochází modrá turistická cesta z Třebíče a Budišova do Ořechova a začíná zelená turistická značka z Panského mlýna do Vanče, Náměště nad Oslavou, Oslavan a Ivančic.

Tasovem také prochází cyklotrasy mikroregionů Horácko a Náměšťsko. Cykloturistického průvodce lze zakoupit v kanceláři obecního úřadu nebo v cukrárně Jiřina v Tasově. V současné době se dokončuje cyklotrasa “Mlynářská stezka”.

Díky členství obce v Horácko - ekologickém mikroregionu a poskytnuté dotace od Nadace ČEZ byla vypracována v roce 2023 virtuální prohlídka s několika vytyčenými dominantami obce. Prohlídku je možné prozkoumat na odkazu výše a stejně tak je možné navštívit virtuálně i ostatní obce mikroregionu.


Historie Tasova v datech

12. stol. - Předpokládané založení osady Tasov. Založena nedaleko hradu na vodnatém potoce. Stavět osadu přímo v podhradí nebylo vzhledem k možnostem jejího rozvoje možné.

r. 1233 - První písemná zmínka o Tasově - písemná smlouva uložená v zemských deskách. Vlastníkem Tasova se stává Záviš z Tasova

r. 1234 - Vlastníkem Tasova se stává Mladota. Tasov se v nejstarších dobách rychle rozvíjel a stal se střediskem tasovského panství s odpovídající výstavbou zvláště církevního rázu, že se stal sídlem děkanátu, k němuž náležely fary v Dolních Borech, Mostišti, Zhoři, Vicenicích, Náměšti, Březníku, Kralicích, Hartvikovicích, Koněšíně, Zvoli, Novém Veselí, Svratce, Radostíně.

r. 1237 - Tasov ve vlastnictví Bohuše z Tasova.

r. 1281 - Tasov získává Vznat, jehož syn Jan se stává vysokým církevním hodnostářem v Olomouci.

r. 1349 - Tasov je opět majetkem Vznaty.

r. 1356 - Tasov se stává majetkem Tasa.

r. 1366 - Ve starých pramenech je Tasov zván městem. Známých držitelů městečka nebo jeho jednotlivých částí je velice mnoho.

r. 1390 - Majitelem je Jan Tas, který téhož roku prodal Sazemovi a jeho potomkům tvrz (Hrádek) a dvůr na potoku s lidmi, rybníky, louky a další zboží. Sezama byl člověk velice nábožný, neboť zřídil s povolením biskupa r. 1401 oltář sv. Markéty a Doroty.

r. 1415 - Sezama z Tasova a Jan z Tasova přivěšují svoji pečeť k 452 pečetím na Stižný list české a moravské šlechty shromážděné ve Velkém Meziříčí, který ostře kritizoval Kostnický koncil.

r. 1447 - Dědici Sezamovi prodávají vladykům z Chlévského tvrz a dvůr v Tasově a další zboží. Rodina Chlévských se znakem podkovy se na Hrádku v Tasově udržela až do r.1569.

r. 1482 - Svobodný dvůr v Tasově získávají Rohovští. Rod Rohovských je nejstarším selským rodem v Tasově a tento dvůr vlastnil až do 50.let 20.století, kdy v době kolektivizace v zemědělství byl statek združstevněn a Rohovští z obce násilím vystěhováni. V roce 1990 byli Rohovští rehabilitováni a od roku 1995 statek přešel do vlastnictví Iva Rohovského, žijícího v současné době v Měříně. O historii rodu Rohovských byla v roce 2005 vydána kniha “Rohovští z Tasova” od Milana Salaše.

r. 1571 - Hon na čarodějnice - proces s Dorotou Vitouškovou a podobně s Dorotou Valovou a Markytou Zavadilkovou, které všechny platily svým životem.

r. 1573 - Tasov s pustým hradem Dub a pustou tvrzí Hrádek a dvěma kostely a třetím pustým s mlýny, chmelnicemi, dvory poplužními spolu s Budišovem stává majetkem Václava Berky z Dubé, manžela známé Aleny Meziříčské z Lomnice. Berkové si svoje panství udrželi až do r.1644.

r. 1618 - Před třicetiletou válkou má Tasov 60 domů.

r. 1644 - Toto panství dědí z rodové příslušnosti Fürstenberkové, kteří po stránce stavitelské, sochařské a zahradnické vykonali velmi mnoho pro Budišov i Tasov.

r. 1648 - Po třicetileté válce je 19 domů pustých.

r. 1729 - Zrušení hrdelního práva tasovského.

r. 1730 - Dokončení přestavby kostela sv. Petra a Pavla.

Od r. 1768 - Držitelem panství je baron svobodný pán Fr. Josef Jungwirth a po jeho smrti kupuje panství včetně Tasova.

r. 1794 - Joachym šlechtic Stettenhofen, který uzavírá kapitolu osídlování našeho kraje. Zakládá Klementice, Jáchymov, Mihoukovice.

r. 1869 - Zřízen C.k. poštovní úřad v panském dvoře

r. 1880 - Nařízení úřadů o zřízení nemocnice, což se uskutečnilo až r. 1929

r. 1885 - Založen Sbor dobrovolných hasičů

r. 1923 - Dokončen obecní dům a předán do užívání. Tento dům je stejně jako dům Jakuba postaven dle plánu architekta Bohumila Fuchse, pozdějšího národního umělce. Téhož roku zřízena obecní knihovna

r. 1927 - Začal do Tasova jezdit autobus. Mezi Kralicemi a Tasovem jezdil dvakrát denně.

r. 1928 - Odhalen a vysvěcen kamenný pomník padlým v 1.světové válce v parku na Městečku. Elektrifikace obce - 37 veřejných světel a do konce r. 1929 80 % domů má zřízeno elektrickou přípojku.

r. 1938 - Schválení žádosti o povolení Měšťanské školy.

r. 1947 - Zahájena stavba nové školy. Dle projektu měly být ve školním areálu umístěny školy - mateřská, obecná, měšťanská a zemědělská.

r. 1949 - Zbudováno hřiště na kopanou v Bosně a skončeny práce na areálu školy.

r. 1951 - Založeno JZD Prvních 5 ročníku školy přemístěno do budovy dvora.

r. 1954 - Započala přístavba sokolovny - galerie a přísálí.

r. 1957 - Započato s výstavbou nového hřbitova.

r. 1960 - Na nově vybudovaném hřišti u sokolovny uskutečněna okresní spartakiáda.

r. 1965 - Postihla Tasov povodeň. Byly strženy dva mosty a při povodni zahynul jeden občan Tasova.

r. 1966 - Postaven televizní převaděč.

r. 1971 - Zahájeny práce na regulaci potoka.

r. 1980 - Sloučení národních výborů Tasova, Čikova a Jasenice.

r. 1990 - Osamostatnění sloučených obcí. V Tasově zůstává pro všechny tři obce matriční úřad.

r. 1996 - Dokončena výstavba nové školní budovy, která trvala s jejím přerušením od roku 1979 a zahájeno v ní vyučování.

r. 1999 - Odhalení pamětní desky Jakuba Demla.

r. 2001 - Začala reforma veřejné správy. Od 1.1. fungují krajské úřady, pro Tasov kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě. Dokončena výstavba vodovodu a plynofikace obce.

r. 2002 - Otevřen Literární památník Vysočiny.

r. 2003 - Od 1.1. po reformě veřejné správy vykonávají agendu bývalých okresních úřadů obce s rozšířenou působností – pro Tasov je to Městský úřad ve Velkém Meziříčí

r. 2004 - Od 1. 5. je Česká republika členem Evropské unie.

r. 2005 - Agenda matričního úřadu pro Čikov a Jasenici přechází na obec s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou.

r. 2006 - Pokračuje reforma veřejné správy – agenda finančního úřadu pro Tasov se stěhuje z Náměště nad Oslavou do Velkého Meziříčí.


Kulturní památky Tasova

Znak - znakové privilegium nebylo Tasovu nikdy vydáno. Používá se znak se třemi orlími křídly, podle erbu pánů z Tasova a z Lomnice. Barvy nejsou doloženy, pravděpodobně podle barev panského znaku byla na stříbrném štítě černá křídla se zlatým perizoniem a červenými růžičkami.

Pečeť - z r. 1750 se 3 křídly pánů z Lomnice se 3 růžičkami

Kulturní památky:

Farní kostel - v jádru gotický, barokně vystavěn r. 1728-30.

Kostel sv. Petra a Pavla - barokní stavba z první poloviny 18.stol. K původnímu polygonálnímu gotickému závěru presbytáře byla přistavěna barokní loď s pruskou klenbou a průčelní věž. V dávných dobách měl Tasov tři kostely, z nichž dva - kostel sv.Petra a Pavla a kostel sv. Václava - měly své vlastní samostatné duchovní správy. Třetí kostel, zasvěcený sv. Jiří, byl kostel filiální. První zmínka o faře a kostele sv. Petra a Pavla se uvádí r. 1341, kdy Tasov byl sídlem děkanství, které bylo velice rozsáhlé. O druhé faře se hovoří od r. 1440. Ještě r. 1560 jsou v Tasově uváděny dvě fary a tři kostely. Ale již v r. 1572 měl Tasov pouze faru jednu, která později vlivem reformace zanikla. Tasov patřil až do r. 1662 do Rudíkova a poté do r. 1734 do Budišova. Tohoto roku byla v Tasově zřízena lokálie, která v r. 1785 byla povýšena na samostatnou faru. Kostel sv. Václava stával před někdejším panským dvorem, dnes u budovy základní školy. R.1785 byl zrušen a rozbořen. Kostel sv. Jiří zanikl v druhé polovině 16.stol.. Stával na místě nynější farské zahrady a starobylá socha zde stojící připomíná tento tasovský kostelík.

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Tasově stojí v nadmořské výšce 432m n.m. je dlouhý 40,7m, široký 10,7m a 13,7m vysoký, kostelní věž je vysoká 39,8m. Kostel byl v nynější podobě vybudován v létech 1728-1730 nákladem hraběte Josefa Paara, Kostel byl vybudován na místě původního kostela, jehož nejstarší část pochází z 12.stol. K rozsáhlému presbytáři byly přistavěny ostatní části chrámu. Gotický ráz presbytáře však byl porušen tím, že byla zazděna gotická okna a gotická klenba byla nahrazena klenbou valenou, tím byl vzhled presbytáře přizpůsoben vzhledu ostatních části chrámu. Stěny a klenba gotického presbytáře byly zdobeny bohatými freskami..

Nynější výzdoba chrámu je velmi bohatá. Jsou to především tři oltáře, které jsou zasvěceny sv. Petru a Pavlu, Panně Marii Lurdské a sv. Kříži.

Hlavní oltář je ozdoben kopii vzácného obrazu "Loučení sv. Petra a Pavla před smrtí" V chrámové lodi je dalších šest velkých nástěnných obrazů představujících sv. Jana Nepomuckého, sv. Annu, sv. Barboru. sv. Josefa, V interiéru jsou řezbářsky bohatě zdobené kostelní lavice z r. 1680.

Na věži jsou barokní plastiky sv. Sebastiána a sv. Floriána. Obrazy tvoří krásný doplněk vnitřní výzdoby chrámu. Jejich tvůrcem je malíř Ondřej Kuběcký. Obrazy byly namalovány v době vybudování kostela tj.r.1728 až 1730. Vlastní historii má velmi vzácný obraz sv. Václava, který pochází z někdejšího tasovského kostela sv. Václava.

Po rozboření tohoto kostela byl obraz darován kostelu v nedaleké Rudě, odkud byl r. 1898 odkoupen a vrácen zpět do Tasova. Ve farním kostele se nachází další tři vzácné mariánské obrazy, z nichž zvláště cenná je dřevořezba "Panna Maria Tasovská".

Na věži kostela jsou dva zvony z let 1483 a 1763. V polovině výšky věže jsou po stranách umístěny dvě kamenné sochy sv. Petra a Pavla 3,25m vysoké, též z doby budování nynějšího kostela a tvoří vhodný doplněk jeho vnějšího vzhledu. Kolem kostela bylo od nepaměti hřbitov.

IMG39413
Náhrobky Fr. Bílka - na starém hřbitově u kostela.

IMG39454
Hrádek - zřícenina gotické tvrze pod městečkem. Stojí na východním okraji obce na mírné vyvýšenině nad potokem. Jde o zbytky kruhové zdi a brány gotické tvrze z doby kolem roku 1390, která je od roku 1569 uváděná jako pustá. Na tvrzi sídlili svobodní Dvořáci.

IMG39590
.
Dub - zřícenina hradu v údolí řeky Oslavy 2km

zricenina-hradu-dub

Vila Jakuba Demla - spisovatele a básníka 1878-1961 jejím architektem je známý architekt Bohuslav Fuchs. Jakub Deml se podle svého vlastního vyjádření v knize Mohyla narodil v domě čp. 100, podle fotografie v knize jej lze identifikovat jako dnešní dům se stejným čp.

IMG30278
Literární památník Vysočiny - otevřen v srpnu 2002. Odborným garantem je Muzeum Vysočiny v Třebíči. Na financování nákladů přispěl Kraj Vysočina, Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových a další sponzoři. Památník je zaměřen na život a dílo Jakuba Demla a další umělce spojené s ním nebo s krajem, např. Marie-Rosa Junová, Pavla Kytlicová, Stanislav Vodička, František Bílek, Josef Pěnčík, Karel Švestka, Jindřich Zezula, Lidmila Dohnalová-Vodičková a mnoho dalších.

Stara-skola

Smírčí kámen s vytesaným křížem - u silnice k Vanči.

Socha sv. Jana Nepomuckého v obci je z 2.čtvrtiny 18.stol.

Socha sv. Josefa u silnice do Kamenné je kvalitní barokní plastika z 2.čtvrtiny 18.stol.

Socha sv. Jiří stojí na zahradě fary.


Významné osobnosti

Jakub Deml    přejít    


Videa z obce