Přehled povinně zveřejňovaných informací

1.
Úplný oficiální název povinného subjektu
Obec Tasov
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost


ObecTasov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
Podle zák. č. 314/2002:
- obec s pověřenou státní správou (matrika)
3.
Popis organizační struktury povinného subjektu
Obecní úřad Tasov,
Ing. Iveta Zezulová, DiS., starostka

Zastupitelstvo obce

Finanční výbor
Kontrolní výbor 

Neziskové organizace
Sbor dobrovolných hasičů
Základní škola a mateřská škola Tasov, tel.: 566547134
Obecní knihovna

4.
Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Tasov 240, 675 79 Tasov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návště
Tasov 240, 675 79 Tasov

4.3 Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 15:00

4.4 Telefonní čísla: 566 547 159

4.5 Adresa internetových stránek www.obec-tasov.cz

4.6 Adresa podatelny

oficiální:
Obecní úřad Tasov
Tasov 240
675 79 Tasov

4.7 Elektronická adresa podatelny:
info@obec-tasov.cz

4.8 Datová schránka: vxmbg6y

5.
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 1621800339/0800
6.
Identifikační číslo organizace (IČO)
00290581
7.
Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00290581
8.
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
viz sekce Rozpočet obce
9.
Místo a způsob, jak získat příslušné informace
osobně, poštou:
Obecní úřad Tasov
Tasov 240
675 79 Tasov
elektronicky: info@obec-tasov.cz, www.obec-tasov.cz
datovou schránkou: vxmbg6y
10.
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
viz bod 9.
11.
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech
viz bod 9.
12.
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře
viz bod 9.
13.
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
14.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí
viz sekce Vyhlášky a nařízení
15.
Sazebník úhrad za poskytování informací
viz sekce Vyhlášky a nařízení
16.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
viz sekce Poskytování informací dle zákona
č. 106/99  Sb.